Privacybeleid

Dutch Yarnery hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacy policy wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

 

Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en er wordt daarom zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Dutch Yarnery houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten en plichten omtrent uw persoonsgegevens, wij u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Wij als Dutch Yarnery verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Uitsluitend postadres (geen bezoekadres)

Dutch Yarnery

Homoetsestraat 43

6676 LC Homoet

 

Tel: +31 (0)6 19 61 08 28

E-mail: info@dutchyarnery.com

 

Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt

Uw persoonsgegevens worden door Dutch Yarnery verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan;
 • Om vragen te kunnen beantwoorden;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN en IP adres.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Betalingsplatform

Voor het afhandelen van de betalingen op deze website wordt gebruik gemaakt van een betalingsplatform. Dit betalingsplatform verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Het betalingsplatform heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Het betalingsplatform behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van het betalingsplatform waarvoor zij derden inschakelen. Het betalingsplatform bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Hosting

Er wordt voor alle reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik gemaakt van de diensten van onze webhosting partij. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. De webhosting partij heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

 

Verzenden en logistiek

Als u bij ons een bestelling plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van onze transport partij voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partij delen. Onze partij gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat onze partij onderaannemers inschakelt, stelt onze partij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Bewaartermijn

Dutch Yarnery bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en verwijdert op verzoek de persoonsgegevens uit het bestand.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Uw gegevens zijn opgeslagen in een digitaal  bestand en beveiligd met een wachtwoord.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover contact met ons op te nemen.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.